آموزش آنلاین زبان انگلیسی | کپسول زبان

نحوه استفاده از GET به عنوان فعل مرکب

نحوه استفاده از GET به عنوان فعل مرکب

یکی از نکاتی که ممکن است خیلی از زبان آموزان را دچار مشکل کند، نحوه استفاده از GET به عنوان فعل مرکب است. انگلیسی‌زبان‌ها به روش‌های مختلفی از فعل GET استفاده می‌کنند در نتیجه ممکن است آشنایی با همه این روش‌ها و همچنین نحوه استفاده از GET به عنوان فعل مرکب سخت باشد. در این مقاله قصد داریم به سؤالی که در ذهن خیلی از زبان آموزان وجود دارد یعنی نحوه استفاده از GET به عنوان فعل مرکب، پاسخ دهیم. در ادامه متوجه خواهید شد که روش‌های بسیار مختلفی برای استفاده از این فعل وجود دارد.

GET OUT

Get out می‌تواند به معنای خروج از چیزی باشد:

 “I think we should get out of the bus here, it is our stop”

به نظرم باید از اتوبوس پیاده شیم. ایستگاه ما همین جاست.

یا ممکن است به معنای اجتناب یا خلاص شدن از چیزی باشد:

“Is there a chance I can get out of work early today?”

امکانش هست که امروز زودتر از کار خلاص بشم؟

“My son is always trying to get out of homework”

پسر من همیشه سعی داره از تکالیفش خلاص بشه. (از زیر تکالیفش در بره)

GET OFF

می‌تواند به معنای ترک یا پیاده شدن از چیزی باشد:

 “It is time to get off the train now, this is our stop”

وقت پیاده شدن از قطاره، ایستگاه ما همینجاست.

“Get off the top of that car Harry, it is dangerous!”

هری از بالای ماشین بیا پایین، خطرناکه!

یا ممکن است به معنای «چطور می‌تونی چنین چیزی بگی؟» باشد که معمولاً هنگام تعجب یا عصبانیت (یا هردو) استفاده می‌شود:

“where do you get off saying that to me?”

چطور می‌تونی همچین حرفی به من بزنی؟

از get off the hook هم برای اشاره به رهایی از مسئولیت یا چیزی استفاده می‌شود.

“Frank almost got a speeding ticket, but the police officer let him off the hook”

نزدیک بود که فرانک به خاطر سرعت جریمه بشه اما پلیس اجازه داد بره.

“I know you did not get your homework done, but I will let you off the hook this once”

می‌دونم تکلیفتو انجام ندادی، اما این یکی رو نادیده می‌گیرم.

GET OVER

Get over می‌تواند به معنای عبور فیزیکی از چیزی باشد:

“Let’s just get over this hill and then we can stop for a break”

اجازه بدید از این تپه عبور کنیم تا بعدش استراحت کنیم.

یا به معنای گذشتن از چیزی به صورت احساسی:

“When her pet cat died, Mary had a really hard time getting over it”

وقتی گربش مرد، مری خیلی سخت تونست با این قضیه کنار بیاد (ازش بگذره).

GET ON

از دیگر مواردی که باید در نحوه استفاده از GET به عنوان فعل مرکب با آن آشنا شوید، فعل Get on است که می‌تواند به معنای سوار شدن باشد.

“Maybe we should get on the train now, it looks like it will be leaving soon”

بهتره الآن سوار قطار بشیم، به نظر می‌رسه که به زودی حرکت می‌کنه.

OR it can mean getting along with (mostly used in British English)

یا می‌تواند به معنای با هم کنار آمدن، با هم ساختن باشد (که بیشتر در انگیسی بریتانیایی استفاده می‌شود).

“Do you get on with your Mom alright?”

با مادرت خوب کنار میای؟

GET AROUND

می‌تواند به معنای چرخیدن دور یک شی باشد:

“How are we going to get around this tree that fell across the road?”

چطور می‌خواهیم این درخت را که وسط جاده افتاده دور بزنیم؟

یا ممکن است به صورت تلویحی برای اجتناب از چیزی استفاده شود:

 “Help me get around Frank, I don’t want to see him today”

کمک کن فرانکو بپیچونم. نمی‌خوام امروز ببینمش.

“Is there any way I can get around going to that dinner at your Mother’s house?”

راهی نیست که مهمونی شام خونه مادرتو بپیچونم؟

OR it can mean procrastinating:

یا ممکن است به معنای طفره رفتن، امروز فردا کردن برای انجام کاری با ضرب‌الاجل مشخص باشد:

“I know I have a lot of work to catch up on, I will get around to it eventually”

می دونم کار زیادی داره، بالاخره (قبل از ضرب‌الاجل) انجامش می‌دهم.

GET BEHIND

می‌تواند به معنای قرار گرفتن پشت چیزی باشد:

 “Linus get behind Frank, let’s try and form a line up please”

لینوس لطفاً پشت سر فرانک و در یک خط صاف بایست.

“Frank get behind that tree over there, we will hide on Linus”

فرانک برو پشت اون درخت، ما هم لینوس را قایم می‌کنیم.

یا می‌تواند به معنای حمایت از چیزی، پشت کسی ایستادن و باور داشتن به کسی باشد:

“I really can get behind the new workplace policy of no smoking in the office”

من واقعاً میتونم از این سیاست جدید ممنوعیت سیگار کشیدن در اداره دفاع کنم.

“Frank was hesitant to get behind me, but I finally convinced him to see my point of view”

فرانک تردید داشت که از من حمایت کنه، اما بالاخره متقاعدش کردم که دیدگاه منو هم ببینه.

GET DOWN

می‌تواند به معنای پایین آمدن از چیزی (در سطح بالاتر) باشد:

“You climbed too high up that tree, John, get down now!”

جان خیلی بالا رفتی، لطفاً (از درخت) بیا پایین!

یا می‌تواند به معنای مشغول شدن باشد:

“Let’s get down to business, Frank! What are you proposing?”

بیا به کارمون برسیم فرانک! پیشنهاد تو چیه؟

GET ACROSS

می‌تواند به معنای عبور از چیزی باشد:

“Do you think we can get across the river when the water is so high?”

فکر می‌کنی وقتی سطح آب این‌قدر بالاست، می‌تونیم از رودخونه عبور کنیم؟

یا ممکن است به معنای متوجه شدن باشد:

“I think I need to get it across to Frank that I am not interested in buying a new car”

به نظرم باید به فرانک بفهونم که علاقه‌ای به خرید ماشین جدید ندارم.

GET ALONG

نسخه آمریکایی get on است:

“Do you get along with your Mother?”

با مادرت کنار میای؟

یا می‌تواند به معنای امر به حرکت کردن یا رفتن باشد:

“Get along, stop hanging around here – shoo!”

از اینجا برید، دیگه این اطراف نچرخید.

GET AT

get at یا getting at می‌تواند به معنای رساندن پیام باشد:

 “What are you trying to get at?”

سعی داری چی بگی؟

یا می‌تواند به معنای به ستوه آوردن، عذاب دادن و خسته کردن باشد:

“Stop getting at me all the time!”

دست از آزار دادن من بردار!

“I want to make Frank angry with me but he is a hard on to get at”

دوست دارم فرانکو عصبانی کنم اما خیلی سخت اذیت می‌شه.

GET BY

می‌تواند به معنای گذشتن و عبور از چیزی باشد:

“I just need to get by the semi-truck, I hate driving beside them”

باید از این کامیونت عبور کنیم، از رانندگی کنار اونها بدم میاد.

یا می‌تواند به معنای پذیرفتن، گذران کردن و کنار آمدن باشد.

“I don’t have a lot of money, but I can get by”

پول زیادی ندارم، اما می‌تونم سر کنم.

“It was hard on Frank, losing Mary, but he is getting by”

از دست دادن ماری برای فرانک سخت بود ولی داره با این مسئله کنار میاد.

GET UP

می‌تواند به معنای بلند شدن و برخاستن باشد:

“Get up out of that chair and stretch”

از روی صندلی بلند شو و بدنت رو بکش.

“I don’t want to get out of bed yet, but I guess I should get up now”

دلم نمی‌خواد از تخت بلند شم، اما فکر کنم باید همین حالا پاشم.

“Get up and help me move this table”

پاشو و کمک کن میزو جابجا کنم.

یا می‌تواند به معنای انجام دادن کاری باشد (با نیات بد)

“I am sure those boys are going to get up to something (likely misbehaving)”

مطمئن هستم که اون پسرها می‌خوان یه کاری کنن.

“What did you get up to last night?”

دیشب چکار کردی؟

GET INTO

می‌تواند به معنای ورود به چیزی باشد:

“Get into the car, we have to get going!”

وارد (سوار) ماشین بشید، باید بریم.

یا می‌تواند به معنای دردسر باشد:

“What did you get into now?” (What sort of trouble did you get into?)

چه مشکلی (دردسری) برات پیش اومده؟

یا می‌تواند به معنای هیجان داشتن نسبت به چیزی باشد:

“Once I start sewing, I really get into it”

وقتی شروع به عرق کردن می‌کنم، یعنی واقعاً هیجان زده شدم.

“Frank loves dancing, he really gets into it”

فرانک عاشق رقصیدنه، واقعاً نسبت به این کار هیجان داره.

GET AFTER

می‌تواند به معنای حرکت کردن پشت سر کسی باشد:

“Frank, you get after Mary, Linus, you get after Mary – everyone line up!”

فرانک، پشت سر ماری حرکت کن، لینوس بعد ماری برو – همگی یک خط تشکیل بدید!

یا می‌تواند به معنای عصبانی بودن، ناراحت بودن از کسی باشد:

“I got after my daughter for forgetting to take the garbage out again”

از دست دخترم ناراحتم چون باز هم فراموش کرد زباله‌ها رو ببره.

“It is so annoying, the way you are always getting after me for every little thing”

خیلی آزاردهنده است که از هر چیز کوچکی ناراحت میشی.

GET BETWEEN

می‌تواند به معنای قرار گرفتن بین دو شی باشد:

“Frank, get between your wife and son, I want to take a nice picture”

فرانک بین خانمت و پسرت بایست، می‌خوام یک عکس خوب بگیرم.

یا می‌تواند به معنای دخالت کردن یا قرار گرفتن بین رابطه دو فرد باشد:

“I like going out with Susan, but when we take Mary along too she is always getting between us, trying to make me choose her over Susan”

دوست دارم با سوزان بیرون برم اما وقتی ماری رو با خودمون می‌بریم، اون همیشه بین ما قرار می‌گیره و سعی می‌کنه منو مجبور کنه که به جای سوزان اونو انتخاب کنم.

“I feel like your addiction to gardening magazines is really getting between us”

به نظرم اعتیاد تو به مجله‌های باغبانی داره بین ما رو خراب می‌کنه.

GET THROUGH

می‌تواند به معنای عبور کردن از چیزی باشد:

“I don’t know how we are ever going to get through all this traffic”

نمی‌دونم چطور می‌خوایم از این ترافیک عبور کنیم.

یا می‌تواند به معنای (بالاخره) درک کردن باشد:

“I don’t know how to get through to you, you never listen to me!”

نمی‌دونم چطور متوجه‌ات کنم، تو هیچ‌وقت گوش نمی‌دی!

“I finally got it through to her, she stopped putting out her cigarette butts on my lawn”

بالاخره تونستم بهش بفهونم، دیگه ته سیگارشو روی چمن‌های من نمیندازه.

OR it can mean to go through something emotionally:

یا می‌تواند به معنای دوام آوردن یا پشت سر گذاشتن از نظر احساسی باشد:

“When my dog died, I didn’t think I would be able to get through. It took a long time to feel better.”

وقتی سگم مرد، فکر نمی‌کردم بتونم طاقت بیارم، خیلی گذشت تا احساس بهتری پیدا کنم.

GET IN

می‌تواند به معنای ورود به جایی باشد:

“It took an hour to get into the amusement park, but it was worth it!”

یک ساعت طول کشید تا وارد شهر بازی بشیم، اما ارزششو داشت!

یا به معنای هیجان داشتن نسبت به چیزی و یا رابطه برقرار کردن با چیزی است:

“I never tried rock climbing before, but I think I could really get into that!”

تا بحال صخره‌نوردی رو امتحان نکردم اما فکر می‌کنم واقعاً دوستش داشته باشم!

خب امیدوارم که از این مقاله کاربردی ما خوشتون اومده باشه و نحوه استفاده از GET به عنوان فعل مرکب را به راحتی یاد گرفته باشید. و همچنین توی بخش نظرات به ما بگید که از این مقاله خوشتون اومده یا نه و آیا تونسته مشکل شما رو در عدم تشخیص تفاوت فعل‌ها برطرف کنه یا نه! ما که امیدوارم مفید بوده باشه. فراموش نکنید که ما توی سایت کپسول هر روزه مقالات جدیدی رو برای شما منتشر می‌کنیم که هم در یادگیری هر چه بهتر و سریع‌تر شما کمک‌کننده خواهند بود و هم به شما برای ادامه مسیر یادگیری انگیزه و قدرت می‌بخشند، پس سایت کپسول رو توی ذهنتون داشته باشید و به ما ملحق بشید. اگر تمایل دارید راجع به سایت ما و نحوه کار اون بیشتر بدونید در ادامه این مقاله نیز همراه ما باشید.

نحوه استفاده از GET به عنوان فعل مرکب

مختصری درباره سایت کپسول

برای آموزش زبان انگلیسی از راه دور و به‌صورت مجازی حتماً همین امروز در سایت کپسول زبان ثبت‌نام کنید و خیلی راحت و سریع بر این زبان شیرین و جهانی مسلط شوید. برای اولین بار در حوزه آموزش زبان انگلیسی، روشی را ابداع کرده‌ایم که در آن تمام محتوای آموزشی و درس‌ها به لقمه‌های کوچک تقسیم ‌شده‌اند که باعث می‌شوند یادگیری این زبان شیرین راحت‌تر و سریع‌تر باشد. آموزش لقمه‌ای، روشی است که در آن مطالب و قواعد زبان انگلیسی به صورت لقمه‌های کوچک (دروس 3 تا 5 دقیقه‌ای) برای زبان‌آموزان طراحی شده‌اند تا بتوانند به ‌راحتی مطالب را بیاموزند و به خاطر بسپارند. این تفکر در تمامی بخش‌های آموزشی کپسول دیده می‌شود. همچون یک پرس غذا که می‌بایست برای خورده شدن به لقمه‌های کوچک‌تر تقسیم گردد، محتوای سنگین و گسترده زبان انگلیسی می‌بایست هوشمندانه، به اجزا کوچک تقسیم گردد تا قابل دریافت و یادگیری باشد. این همان روشی است که در متد آموزشی کپسول در تمامی مهارت‌های شش‌گانه شامل: شنیدن، مکالمه، خواندن، نوشتن، واژگان و ساختار جملات به بهترین نحو انجام شده است. هر درس حاوی اطلاعات گوناگونی در قالب نوشته، عکس، فیلم و صوت می‌باشد و هر مطلب با ساده‌ترین حالت ممکن توسط مدرسین باتجربه زبان انگلیسی برای شما زبان‌آموزان گرامی بیان می‌شود. همراهی گام به گام و ارزیابی مستمر توسط مدرسین پشتیبان کپسول و نیز تست‌های آنلاین در پایان هر ترم به شما این اطمینان را می‌دهد که تمامی مطالب هر ترم را به خوبی فرا گرفته‌اید. ما به شما اطمینان می‌دهیم تا زمانی که همه محتوای دروس را نیاموخته‌اید و تائید مدرس پشتیبان خود را دریافت نکرده‌اید قادر نخواهید بود به ترم بعد ورود کنید. تاکنون بیش از هزاران نفر به کمک کپسول و با رضایت کامل زبان انگلیسی را فرا گرفته‌اند. پس با خیال راحت موبایلتان را در دست بگیرید و انگلیسی بیاموزید. ما به شما ضمانت می‌دهیم در صورت عدم رضایت شما در هر مرحله از زبان‌آموزی حتی در پایان دوره، پول شما را بازمی‌گردانیم.

 

اشتراک گذاری

توییتر
لینکدین
واتساپ
تلگرام
فیسبوک

عضویت در خبرنامه

"*" indicates required fields

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *